Theehuis Selwerderhof Boek Overig

 

Jaarverslag Stichting Accolade 2009 en 2010


Jaarverslag Stichting Accolade

 

Inhoudsopgave


Voorwoord 3

Organisatie 4

Het Theehuis 4

Vrijwilligers 5

Gebouw, inventaris en inrichting 6

PR 6

Bezoekers 7

Voornemens en wensen toekomst 7


Voorwoord
Wat later dan gebruikelijk bieden wij u hierbij een impressie van de activiteiten en bijzondere gebeurtenissen bij Stichting Accolade in 2009 en 2010.
Accolade is op initiatief van Nellian Dijkema, uitvaartverzorger, opgericht in 2002 met als doel alles wat rondom het sterven speelt een volwaardige plaats te geven in de samenleving.
Sinds 2003 wordt hier voornamelijk invulling aan gegeven in het theehuis op de begraafplaats Selwerderhof in Groningen.
Het theehuis is gerealiseerd in de voormalige aula van de begraafplaats. Dit gebouwtje stond lange tijd leeg. Nellian kreeg het idee om er een nieuwe bestemming aan te geven. Zij zag voor zich een ruimte waar begraafplaatsbezoekers in een passende sfeer kunnen vertoeven, desgewenst iets kunnen gebruiken, een luisterend oor aantreffen en informatie kunnen vinden die voor hen relevant is. Gelukkig was de gemeente Groningen bereid om het initiatief te ondersteunen en is realisatie mogelijk geworden.

Dankzij de inzet van alle mensen die op vrijwillige basis mee werken en dankzij de faciliteiten die de gemeente Groningen beschikbaar stelt, kunnen we ook in deze verslagperiode weer terugkijken op goede ervaringen en veel initiatieven om de gang van zaken te verbeteren en onze bekendheid te vergroten.
We zouden het op prijs stellen als ook u zoveel mogelijk mensen wijst op het bestaan van onze stichting via onze website www.stichtingaccolade.nl
En natuurlijk ontvangen we ook graag uw wensen en suggesties!

Het bestuur

Organisatie
Het bestuur wordt gevormd door:
Nellian Dijkema, voorzitter
Raymond Huwaë, penningmeester
Yvonne Morselt, secretaris

Het Theehuis
Met het theehuis willen we een voorziening bieden waar begraafplaatsbezoekers in een passende sfeer kunnen vertoeven. Een warme en sfeervolle plek met ruimte om te zitten, iets te drinken, te praten, te lezen en een spelletje te doen. Waar vrijwilligers gastvrij aanwezig zijn met een open hart en een luisterend oor waar nodig. Waar voorzieningen zijn zodat ook kinderen zich welkom voelen. Waar een leestafel is met literatuur en informatie over diverse aspecten rond de dood.

De dagelijkse leiding berust bij het coördinatieteam, bestaande uit:
Anneke van Til, coördinator
Greetje Beukema
Baukje Tamminga
Wim van Rink

Binnen het Theehuis Selwerderhof werkt een team van ca. 40 vrijwilligers.
In de loop van 2008 is het coördinatieteam, het “C-team”, gevormd met ieder een aantal deeltaken. Samen met de coördinator draagt het team gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Het team is ook de verbindende schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers. Na het vertrek van de toenmalige coördinator begin 2009 bleek het moeilijk daar opnieuw een vrijwilliger voor te vinden. Gelukkig was het C-team bereid om tijdelijk extra taken op zich te nemen. Het team heeft een geweldige inspanning geleverd en alles verliep prima, maar een algemene coördinator werd toch gemist. We zijn erg blij dat Anneke vanuit het team bereid is gevonden deze rol op zich te nemen. Zij heeft zoveel ervaring als vrijwilliger van het eerste uur en in het C-team, dat inwerken en overnemen van taken als een heel natuurlijk proces is verlopen. Alsof het nooit anders is geweest. Baukje is bereid gevonden haar plaats in het C-team over te nemen.

Uit evaluaties blijkt dit zowel voor de vrijwilligers als voor het bestuur een hele goede manier van werken. De lijnen zijn kort, het team kan snel inspelen op de dagelijkse actualiteit en na overleg met de coördinator kunnen knelpunten direct zelf worden opgelost.

Vrijwilligers

Het theehuis Selwerderhof is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De werving, selectie en ondersteuning van vrijwilligers is dan ook een permanent aandachtspunt.
De brochure waarin gegevens en informatie voor nieuwe vrijwilligers vermeld zijn wordt regelmatig aangepast. Ook wordt samengewerkt met de stichting Stiel, de organisatie voor samenlevingsopbouw in de stad Groningen die zich o.a. bezig houdt met ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en hun medewerkers.

Bijeenkomsten
We vinden het belangrijk om vrijwilligers niet alleen aan ons te binden via de inzet voor onze bezoekers, maar hen ook iets te bieden wat het extra de moeite waard maakt om vrijwilliger te zijn bij Accolade.
Het is dan ook plezierig om te merken dat de meeste vrijwilligers ingaan op uitnodigingen voor workshops, lezingen of feestelijke bijeenkomsten.
Ongeveer 2 keer per jaar organiseren we vrijwilligersavonden, meestal met een speciaal thema, er zijn de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomsten en we organiseren uitstapjes of etentjes. Ook ontvangen we uitnodigingen van andere organisaties.
In deze verslagperiode ging het bijv. om:
• Een themabespreking tijdens een vrijwilligersbijeenkomst: kinderen en rouw, begeleid door Maria Derksen, rouwtherapeute en coördinator van het steunpunt “Achter de Regenboog”.
• Een lezing over ingrijpend verlies van ouder(s) als jeugdervaring door Els Pronk, trainer en coach vanuit haar praktijk ” De Samenloop” waarin zij zich o.a. richt op begeleiding van mensen die later in hun leven de gevolgen ondervinden van vroeg verlies van iemand uit hun gezin.
• Een lezing over zingeving als helende kracht, ingeleid door Marijke Holt, trainer en coach, o.a. gericht op de spirituele zorg voor zieken en stervenden.
• Een symposium van de Stichting dr. Elisabeth Kübler Ross.
• Een bijscholing op het gebied van hygiëne in de horeca met Symone Ottevangers en een theatrale act van butler Alfred Omega.
• De verwenavonden voor alle vrijwilligers in de stad Groningen die al een aantal jaren worden georganiseerd door STIEL in samenwerking met de gemeente.
Deelnemers waren vrijwel unaniem enthousiast over wat werd geboden. Het was vaak leerzaam en inspireerde tot tips of vragen voor vervolgbijeenkomsten.

Samenwerking
De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw/-heer in het theehuis, er zijn ook een aantal “gelegenheidsvrijwilligers” die bereid zijn om incidenteel speciale klussen te doen.
Voor iedereen geldt dat het belangrijk is om goed samen te werken en elkaars ideeën en verwachtingen te leren kennen.
Meestal gaat dat vanzelf. Maar soms blijken er verschillende ideeën te zijn over de manier van werken of zijn er verschillen van inzicht over wat beter wel en niet gedaan kan worden in de contacten met bezoekers.
Dan zorgen we voor gesprekken of ontmoetingen waarin we daar even bij stil staan. Zo proberen we te komen tot een zekere standaard die voor bezoekers herkenbaar is en die onderlinge irritatie voorkomt. Maar er blijft ook ruimte voor een persoonlijke benadering. Ieder heeft eigen kwaliteiten. De een zal wat eerder een gesprek aanknopen met een bezoeker, de ander beperkt zich liever tot het serveren van de met zorg bereide consumpties.

Roostering
We zijn er heel erg trots op dat het nog steeds lukt om het hele jaar, 7 dagen van de week open te zijn. We kunnen niet vaak genoeg onze dank uitspreken voor de grote bereidheid van onze vrijwilligers om mee te bewegen bij het rond krijgen van de tweemaandelijkse roosters. Het moeilijkste is het om voldoende mensen beschikbaar te hebben voor de weekenden, vooral voor de zondag. Dat is een belangrijk aandachtspunt bij de werving van nieuwe vrijwilligers.
We gaan er van uit dat iedereen met iedereen wil werken, dat is nodig om voldoende roosterflexibiliteit te hebben.

Boeken en leesgroep
Er is een uitgebreide collectie boeken beschikbaar voor bezoekers en vrijwilligers. Bezoekers kunnen ze bekijken en ter plaatse lezen, vrijwilligers mogen de boeken ook lenen. Een aantal vrijwilligers heeft een leesgroep gevormd die eens in de 2 maanden bij elkaar komt om nieuwe boeken te bespreken.

Speciale taken
Vanaf het begin zijn er vrijwilligers die extra taken op zich nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om roostering, inkoop, het organiseren van exposities, de inrichting van de kinderhoek, het beheer van de boeken- en tijdschriftencollectie, het verzorgen van de bloemen of het verzorgen en verspreiden van het theehuisnieuws. In de loop van 2009 zijn we begonnen om voor al deze extra taken duo’s aan te stellen. We hebben ervaren dat dit niet alleen goed is voor de continuïteit, maar ook voorkomt dat er blinde vlekken of eilandjes ontstaan.

Voortgangsgesprekken
Elk jaar worden vrijwilligers in de gelegenheid gesteld een voortgangsgesprek te hebben met een externe coach, Mieke van Maarseveen. Men kan dan ook aangeven belangstelling te hebben voor nieuwe taken of een nieuwe uitdaging te zoeken. Daar wordt naar behoefte gebruik van gemaakt en het kan dan tot nieuwe werkafspraken leiden.

Vergoedingsregeling
De financiële resultaten zijn een aantal jaren redelijk goed geweest. We hebben daarom besloten naast een vrijwilligers/-onkostenvergoeding voor bestuur en C-team ook een beperkte vrijwilligersvergoeding per dienst te geven, zolang de financiën dit toelaten. Dit betekent dat er minder te besteden is aan uitstapjes of eindejaarscadeautjes. Hiervoor wordt de fooienpot ingezet.

Gebouw, inrichting en inventaris

De kosten van het gebouw, de inrichting en de inventaris worden gedragen door de gemeente Groningen. Regelmatig is er overleg over gewenste reparatie, vernieuwing of vervanging. Zo is er een voorziening gekomen om de kussens in op te bergen, de tafelbladen buiten zijn door vrijwilligers behandeld. De schimmelplekken in de koepel zijn verholpen.
De tafelbladen binnen hebben onderhoud nodig. De vloer vertoont wat scheuren en het keukenkastje dat grenst aan de buitenmuur is vochtig waardoor er schimmel ontstaat.
De samenwerking met de gemeente verloopt prima en de gemeente is attent op de voordelen die het voor het theehuis kan hebben om mee te liften op gunstige contracten met leveranciers.
Een bezoek van de Keuringsdienst van Waren werd met glans doorstaan. Er waren geen opmerkingen, alles was tip top in orde.

PR

Publicatie boek
Het is gelukt om van het Fonds Vrijwilligersinitiatieven 2000 subsidie te krijgen voor een boek over het theehuis waarin ontstaansgeschiedenis, achtergronden en ervaringen van bezoekers en vrijwilligers zijn beschreven.
De eerder gepubliceerde columns van Paulien Andriessen zijn er in gebundeld. Zij heeft het boek geschreven, vele anderen hebben medewerking verleend.
Uitgeverij Profiel uit Bedum is bereid geweest het boek te publiceren.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 13 november 2009 werd het eerste exemplaar overhandigd aan de voorzitter.

Vernieuwde website
Met veel dank aan Wim van Rink kunnen we melden dat de website helemaal is geactualiseerd en veel makkelijker toegankelijk is geworden. De informatie is heel overzichtelijk, het is makkelijker om alles bij te houden en met een inlogmogelijkheid voor eigen mensen kunnen we veel tijd, energie en papier besparen.

Ambassadeurs
We hebben besloten om het begrip ‘ambassadeurs van het theehuis’ weer in het leven te roepen. Het wordt een adresbestand waarin alle vrijwilligers die stoppen, maar wel graag betrokken willen blijven, worden opgenomen. Zij worden op de hoogte gehouden van bijzondere ontwikkelingen / evenementen en van nieuwe exposities.

Bezoekers

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag ligt rond de 21 en neemt gestaag toe. We hebben veel terugkerende gasten voor wie een bezoek aan het theehuis een vast onderdeel is geworden van hun dag- of weekritme. Het gaat niet alleen om mensen die een graf bezoeken, ook anderen waarderen de plek en de sfeer.

Voornemens en wensen voor de toekomst

Er is een aanzet gedaan om te kijken of er een combinatie tussen theehuis en stilteplek in de ‘wachtkamer’ op begraafplaats Esserveld te realiseren is. In een brief aan de gemeente opperden we hiervoor ideeën. Aanleiding was een vraag vanuit de plaatselijke bevolking (Haren) en het feit dat vanuit de gemeente wordt nagedacht over een hernieuwde visie op het begraven in Groningen.

Het bestuur overweegt om te onderzoeken of het mogelijk is meerdere activiteiten te ontwikkelen die binnen de doelstelling van de stichting passen. We denken aan de ontwikkeling van een vorm van vrijwillige uitvaartzorg binnen zorgverleningsinstellingen. Deze zorg kan geboden worden aan mensen (en / of hun nabestaanden) met weinig of geen geld zoals daklozen, verslaafden of langdurig werkelozen die een beroep moeten doen op een gemeentelijke uitvaart. Vaak beperkt een dergelijke uitvaart zich tot het functionele, hoe goed ook bedoeld. Wij zouden het fijn vinden om ook in die gevallen de persoonlijke noot te vinden.

jaarverslagen:2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009-2010